В настоящата страница са публикувани общото описание и

връзките към сайтове за дистанционно обучение

 

Статистически методи в спорта

    Доц. В. Гигова

 

Влез

 

Учебното съдържание, застъпено в сайта е включено в обучението на студентите от магистърска програма "Спорт за високи постижения". Спецификата на примерите и разяснените методи за статистическа обработка са в областта на спортните игри. Обхванати са следните тематични направления:

       

Специфични статистически методи в спорта

 

Влез

 

Учебното съдържание е съобразено със спецификата на изследователските проблеми, залегнали в дипломната работа на студентите от магистърска степен или техните научни интереси.  Възможностите за избор са между:

 

Вариант 1 - Непараметрични статистически методи (едномерно и двумерно разпределение на честотите, разпределение, зависимости и проверка на хипотези при категорийни и рангово скалирани променливи).

 

Вариант 2 - Регресионен анализ в спорта – обикновена линейна, множествена линейна или обикновена криволинейна зависимост.

 

 

Статистически методи в спортия менидмънт

 

Влез

 

Учебната дисциплина се изучава в магистърска програма "Спортен мениджмънт". Целта е студентите да придобият знания и умения в три основни направление:

Акцентът е поставен върху практическите умения за дефиниране на управленски проблем, начините за изследването му, обработка и анализ на данни със SPSS и представяне на резултатите с MS Power Point.

 

В края на обучението студентите трябва да бъдат в състояние да:

 

Статистически методи във физическото възпитание

    Доц. В. Гигова

 

Влез

Учебното съдържание, застъпено в сайта е включено в обучението на студентите от магистърска програма "Физическо възпитание". Обхванати са следните тематични направления: